ประกาศ ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สมัคร ไปรษณีย์ไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. นักบริหารงานพาณิชย์ 5 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างในประเทศ ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าองค์กร/กลุ่มงานการตลาดลูกค้าองค์กร)
– คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ
– มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤก : TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี


2. นักบริหารงานพาณิชย์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างในประเทศ ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าองค์กร/กลุ่มงานการตลาดลูกค้าองค์กร)
– คุณปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนทเศทางธุรกิจ
– มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤก : TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี


3. เศรษฐกร 4 จำนรน 1 อัตรา

(ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างในประเทศ ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าองค์กร/กลุ่มงานการตลาดลูกค้าองค์กร)
– คุณวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤก : TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี


4. นักบริหารงานพาณิชย์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ ส่วนบริหารสัญญาและบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ/กลุ่มงานสนับสนุนการบริหารการตลาดและการขาย)
– คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤก : TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี


5. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)
– คุณวุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคม/ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อสังคม นอกจากนี้ต้องมีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถประสานงานภายใต้ความเร่งด่วน สร้างความร่วมมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายอย่งดี มีจิตใจ พร้อมให้บริการมีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนทเศในการปฏิบัติงานอย่างดี และร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว


6. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานบริหารแบรนด์ “ไปรษณีย์ไทย”)
– คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน


7. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานสื่อสารการตลาด)
– คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดกลยุทธ์


8. นักสถิติ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานประเมินผล)
– คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์


9. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
w88
(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารสื่อ/งานเขียนเพื่อการสื่อสารช่องทางออนไลน์)
– คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน


10. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย)
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร


11. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย)
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


12. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งาน)
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร


13. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งาน)
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


14. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 3 อัตรา

(ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์)
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


15. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 2 อัตรา

(ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ)
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


16. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 3 อัตรา

(ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล)
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


17. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล)
– คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้า สมัครออนไลน์ >>>> ไปรษณีย์ไทย <<<<<

หรือ ในอัตรา รับจ้างทำของ(จ้างเหมา ที่สาขาใกล้บ้าน)