การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 25 ตำแหน่ง

กรมท่าเรือ สมัครงาน

กรมท่าเรือ. เปิดรับสมัครสอบเป็นบุคลากร ปริมาณ 25 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 20 ก.ค. – 10 เดือนสิงหาคม 2563

ประกาศกทท. เรื่อง การรับสมัครคนทั่วๆไปเพื่อสอบแข่งขันเข้ามาเป็นบุคลากรกทท. ภาควิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจทั่วๆไป

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 25 ตำแหน่ง
fun88ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักออกแบบ 8
2. วิศวกร 8 (กระแสไฟฟ้า)
3. วิศวกร 8 (โยธา)
4. นิติกร 6
5. พนักงาน 6
6. ข้าราชการฝึกหัด 6
7. นักวิชาการ 6
8. ข้าราชการระบบงานคอมพิวเตอร์ 6
9. ข้าราชการบริหารทั่วๆไป 6
10. พนักงานที่ทำหน้าที่ในการบัญชี 6
11. บุคลากรพัสดุภัณฑ์ 6
12. ช่างเทคนิค 5 (งานช่างกลึง)
13. ช่างเทคนิค 5 (งานซ่อมแซมระบบไฮดรอคอยลิก)
14. บุคลากรเครื่องมือทุ่นแรง 5
15. ช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์กลไกอาวุโส)
16. ช่างเทคนิค 5 (ช่างไฟอาวุโส)
17. บุคลากรการผลิตภัณฑ์ 5
18. บุคลากรช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟ)
19. บุคลากรช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟอิเล็กทรอนิกส์)
20. ช่างเทคนิค 4 (งานซ่อมแซมเครื่องจักรน้ำมันดีเซล-เบนซิน)
21. บุคลากรติดต่อสื่อสาร 4 (บุคลากรวิทยุ)
22. บุคลากรตรวจสอบร่องน้ำ 4
23. พยาบาล 3 (ผู้ช่วยหมอฟัน)
24. พนักงานที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3
25. บุคลากรดาดฟ้าเรือ 2 (บุคลากรขุด)